Region
Salary
Tua £18,000 y flwyddyn
Closing date
Friday, 2 March, 2018
Interview date
Monday, 12 March, 2018
Job type

Cyf: S329 | Gogledd Cymru; Gweithio o gartref | 28 awr yr wythnos

Rydym yn awr yn awyddus i recriwtio i'n prosiect Camau Cymunedol Strôc - menter 4 blynedd ledled Cymru a ariennir gan grant Pobl a Lleoedd Cronfa Loteri Fawr.

Bydd Camau Cymunedol yn creu gwasanaethau cefnogi ar gyfer goroeswyr strôc mewn cymunedau ledled Cymru, eu hintegreiddio yn y gwasanaethau presennol a sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu hystyried pan fydd sefydliadau lleol a gwneuthurwyr penderfyniadau yn creu neu'n newid cyfleusterau a gweithgareddau lleol.

Yn adrodd i'r Rheolwyr Gwirfoddoli a Chymuned, bydd y Swyddogion Gwirfoddoli a Chamau Cymunedol yn gweithio fel rhan o dîm prosiect Camau Cymunedol i gyflawni ei ganlyniadau a'i amcanion.

Byddwch yn creu cyfleoedd cefnogi cyfoedion yn ôl yr angen lleol fel y nodwyd gan ymgynghoriad ac ymgysylltiad parhaus â'r rhai yr effeithir arnynt gan strôc.

Byddwch yn gweithio gyda goroeswyr strôc i nodi gweithgareddau a chyfleusterau cymunedol addas a'u cynorthwyo i gymryd rhan trwy gynyddu hyder a chodi ymwybyddiaeth o anghenion goroeswyr strôc ymysg darparwyr.

Byddwch yn gallu datblygu a lledaenu offer i helpu pobl yr effeithir arnynt gan strôc i ymgyrchu yn eu hardal leol a datblygu cysylltiadau â sefydliadau ymgyrchu lleol lle maent yn bodoli.

Fel rhan o'r rôl, disgwylir i chi weithredu cynlluniau gwirfoddoli, gweithgareddau cymunedol a chynllunio ymgysylltiadau â defnyddwyr fel y cytunwyd â staff lleol. Bydd gofyn ichi hefyd dyfu ein rhwydwaith cymunedol trwy nodi rolau a chyfleoedd newydd a recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr newydd fel y cytunwyd arno yn y cynllun prosiect.

Bydd gennych gofnod profedig o sicrhau bod gwybodaeth am brosiectau yn cael ei ddal trwy fonitro, adrodd a diweddaru data CRM a chyfryngau eraill fel bo'r angen. Bydd disgwyl i chi ddarparu diweddariadau a chyflwyniadau rheolaidd o’r prosiect i reolwr y prosiect a chasglu astudiaethau achos lleol (gwirfoddolwyr, aelodau'r grŵp gwirfoddol, pobl yr effeithir arnynt gan strôc) a rhannu gyda'r tîm Cyfathrebu / PR a chynhyrchu cynnwys ar gyfer cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd yma.

Gwneud Cais

Llenwch a dychwelwch y ffurflen gais. Ni dderbynnir CV. I gael cymorth i lenwi'r ffurflen, cyfeiriwch at y canllawiau.

E-bostiwch y ffurflen gais wedi ei chwblhau i recruitment@stroke.org.uk erbyn y dyddiad cau; 

Dyddiad Cau: 02/03/2018 | Dyddiad Cyfweld: 12/03/2018 

Mae'r Gymdeithas Strôc yn gyflogwr cyfle cyfartal, i'n galluogi i gyflawni ein cyfrifoldebau, llenwch y ffurflen cyfle cyfartal a'i e-bostio at equalops@stroke.org.uk a reolir gan ein tîm AD. Peidiwch â'i hanfon gyda'ch cais neu anfonwch eich cais i'r cyfeiriad e-bost hwn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at y tîm Adnoddau Dynol yn recruitment@stroke.org.uk

Os ydych chi'n dal i fod yn ansicr ynglŷn â gwneud cais am rôl gyda ni neu os ydych am gael syniad o fanteision gwneud hynny, ewch i'r dudalen budd-daliadau neu edrychwch ar yr hyn a wnawn.

Os bydd y lefelau ymateb yn eithriadol o uchel, rydym yn cadw'r hawl i gau'r swydd cyn y dyddiad a nodir uchod er mwyn atal nifer y ceisiadau a dderbynnir gyrraedd lefelau na ellir eu rheoli. Fe'ch cynghorir i gyflwyno'ch ffurflen gais wedi'i chwblhau cyn gynted ag y bo modd i gael y cyfle gorau o gael eich ystyried.

Swydd ddisgrifiad

Lawr lwythwch y swydd ddisgrifiad ar gyfer y rôl Swyddog Gwirfoddoli a Chamau Cymunedol

Amdanom ni

Ni yw elusen flaenllaw’r DU ac rydym wedi ymrwymo i oresgyn strôc.

Mae dros 1.2 miliwn o bobl yn y DU wedi goroesi strôc. Mae gan bron i ddau allan o dri anabledd ac mae traean yn dibynnu ar eraill am help, sy’n gwneud strôc yn un o brif achosion anabledd.                        

Rydym yn gweithio’n barhaus i wella bywydau’r rhai sydd wedi goroesi strôc, a’u teuluoedd, ac maen nhw’n haeddu’r driniaeth a’r gofal gorau. Rydym yn rhoi cymorth sy’n newid bywyd i dros 60,000 o bobl sydd wedi goroesi strôc a’u teuluoedd bob blwyddyn. Rydym hefyd yn ariannu ymchwil i ddod o hyd i well triniaethau, ymgyrchu am well gofal strôc a helpu pobl i ddeall sut i adnabod ac atal strôc. Caiff y gwaith hwn ei wneud yn bosibl gan dros 4,000 o wirfoddolwyr a staff talentog, ein cefnogwyr ffantastig a’n perthnasoedd cryf â chymuned glinigol ac ymchwil strôc.

Rydym yn gweithio’n ddidwyll, gan arddangos ein gwerthoedd fel un tîm unedig, angerddol, arloesol, sy’n dangos parch ac sy’n broffesiynol.

Gyda’n gilydd gallwn goncro strôc.

Share