Ar gyfer Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid, 21 i 27 Medi 2015, mae Ceri Jackson, cyfarwyddwr RNIB Cymru a Chadeirydd grŵp cynghori Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid yng Nghymru, yn rhoi awgrymiadau defnyddiol ar sut i ofalu am ein llygaid.
 
“Pryd oedd y tro diwethaf i chi gael prawf llygaid?
 
“Dengys gwaith ymchwil bod un o bob 10 ohonom erioed wedi cael prawf llygaid. Y golwg yw'r synnwyr y mae gan y rhan fwyaf o bobl ofn ei golli ac eto dydyn ni ddim yn gwybod beth yw'r ffordd orau o edrych ar ôl ein llygaid. 
 
"Bob blwyddyn, mae elusennau, sefydliadau a gweithwyr iechyd proffesiynol ledled Cymru yn dod ynghyd ar gyfer Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid er mwyn hyrwyddo pwysigrwydd iechyd llygaid a'r angen i bawb gael profion llygaid rheolaidd. 
 
"Mae llawer o bobl yn credu mai dim ond i weld a oes angen gwirio eich golwg gyda sbectol neu lensys cyffwrdd y cynhelir prawf golwg. Ond mae yna sawl rheswm pwysig arall dros gael prawf golwg.
 
Wyddech chi?:
 1. Gellir osgoi dros 50 y cant o achosion o golli golwg.
 2. Dylai'r rhan fwyaf o bobl gael prawf llygaid gan optometrydd bob dwy flynedd - er efallai y bydd angen profion amlach yn dibynnu ar eich oedran, teulu neu hanes meddygol - gall optometrydd roi cyngor ar hyn. 
 3. Gall prawf llygaid rheolaidd helpu i ganfod cyflyrau llygaid cyn i chi sylwi ar unrhyw effaith ar eich golwg, a gall ganfod cyflyrau iechyd megis diabetes a phwysedd gwaed uchel.
 4. Gallai fod gennych hawl i gael prawf llygaid am ddim - mae profion llygaid y GIG am ddim i bobl 60 oed a hŷn, i blant, y sawl sy'n cael budd-daliadau yn gysylltiedig ag incwm ac a oes gennych hanes teuluol o glefyd y llygaid.
 5. Gallwch ofalu am eich llygaid drwy fwyta'n iach, peidio ag ysmygu a gwisgo sbectol haul mewn haul cryf.
"Bob dydd yng Nghymru mae bron i dri pherson yn colli eu golwg ond gellir osgoi 50% o achosion o golli golwg drwy ganfod y clefyd a'i drin yn gynnar. 
 
"Mae pobl sy'n colli eu golwg 90% yn fwy tebygol o gwympo ac yn fwy tebygol o fyw mewn tlodi, dioddef o iselder, bod yn ddi-waith a chael problemau gyda bywyd bob dydd megis mynd allan, cogio a darllen.
 
"Y peth pwysicaf y gall pobl ei wneud er mwyn gofalu am eu llygaid yw cael profion llygaid rheolaidd. Ond er gwaethaf y ffaith bod profion golwg ar gael am ddim i lawer o bobl, mae'r niferoedd sy'n manteisio ar y cyfle yn isel. 
 
Ar gyfer yr Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid hon, rwy'n galw arnoch i annog eraill i gael profion llygaid rheolaidd - ac, wrth gwrs, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael un hefyd!"
 
Pum peth yr hoffem i chi ei wneud ar gyfer Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid:
 1. Trefnwch brawf llygaid heddiw.
 2. Dangoswch eich cefnogaeth i Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid trwy ddefnyddio'r hashnodau #EyeWeekWales ac #WythnosLlygaid ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol. 
  Ar gyfer yr #WythnosLlygaid hon rwy'n addo cael profion golwg rheolaidd a mwynhau ffordd o fyw iachach oherwydd mae fy ngolwg yn bwysig
 3. Dangoswch eich cefnogaeth drwy glymu twibbon Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid i'ch cyfrif Twitter, Facebook a sianeli cyfryngau cymdeithasol eraill. 
 4. Cofrestrwch ar gyfer eich pecyn adnoddau i gefnogwyr AM DDIM trwy anfon eich enw, cyfeiriad a manylion e-bost i info@visionmatters.org.uk
 5. Dylech annog eich ffrindiau, teulu a chydweithwyr i wneud yr un peth!
Am ragor o wybodaeth am Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid, ac i lawrlwytho amrywiaeth o adnoddau iechyd llygaid, ewch i www.visionmatters.org.uk 
News type
Tags

Share