Cyngres Strôc DU

£10.00
Location
Content slice

Gweithredwch yn erbyn strôc ac ymunwch gyda ni yng Ngyngres Strôc y DU a’r cyntaf yng Nghymru. Bydd y digwyddiad undydd hwn yn dod â’r rheiny sy’n cael eu heffeithio gan strôc ac affasia yng Nghymru ynghyd i leisio’u barn a dylanwadu ar ymgyrchoedd y dyfodol, rhannu profiadau a chlywed am y datblygiadau diweddaraf ym maes gofal ac ymchwil strôc.

Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i oroeswyr strôc, gofalwyr a’r rheiny sy’n aelodau o grwpiau cymorth strôc gwrdd â phobl o’r un anian a rhannu eu profiadau.

  • Dyddiad: dydd Mercher 15 Tachwedd 2017
  • Lleoliad: Gwesty Copthorne Caerdydd, Ffordd Copthorne, Croes Cyrlwys, Caerdydd CF5 6DH
  • Amser: 10yb (cofrestru am 9yb) – 4yp
  • Mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau Cyngres Strôc y DU

Y Rhaglen

Bydd y gynhadledd ryngweithiol ac ysbrydoledig yn cynnwys darlithoedd, gweithdai ac arddangosfeydd sydd wedi’u hanelu at bobl o Gymru sydd wedi cael eu heffeithio gan strôc. Bydd y gynhadledd yn cynnwys tair sgwrs lawn yn ogystal â nifer o weithdai yng nghwmni goroeswyr strôc a gweithwyr proffesiynol strôc. Bwrwch olwg ar ein rhaglen er mwyn cael mwy o wybodaeth (sydd hefyd ar gael yn Saesneg).

Yn meddwl amdanoch chi

Rydym yn ymwybodol bod mynd i gynhadledd yn gallu bod yn anodd neu efallai nad ydych erioed wedi gwneud rhywbeth fel hyn o’r blaen. O ganlyniad, rydym wedi dewis lleoliad i ddiwallu eich anghenion ac wedi cynhyrchu rhaglen sy’n neilltuo digon o amser i bobl orffwyso rhwng digwyddiadau. Rydym wedi gweithio gyda’r rheiny sydd wedi cael eu heffeithio gan strôc wrth wneud y penderfyniadau hyn er mwyn sicrhau bod popeth yn gweithio i chi.

Rydym wedi cadw prisiau’r tocynnau mor isel â phosibl ond, os oes angen cymorth arnoch i dalu am y gost o fynychu’r gynhadledd, cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael.

Y Lleoliad

Lleolir gwesty pedair seren y Copthorne oddeutu pum munud i ffwrdd o gyffordd 33 yr M4.          

Cadw lle a thalu

Er mwyn cadw eich lle yn y digwyddiad hwn, rhaid i chi lenwi ffurflen gadw ar-lein neu ffurflen gadw bapur ar gyfer pob unigolyn sy’n bwriadu dod i’r digwyddiad. Ni fyddwn yn cadw eich lle tan ein bod yn derbyn eich ffurflenni cadw a’ch taliad.

Talu

  • Talwch ar-lein gyda cherdyn debyd / credyd trwy ddefnyddio’r ffurflen ar waelod y dudalen.
  • Ffoniwch 029 2052 4407 yn ystod oriau gwaith i dalu gyda cherdyn debyd / credyd.
  • Anfonwch siec yn daladwy i ‘Y Gymdeithas Strôc’, ynghyd â’ch ffurflen gadw, trwy’r post at Matthew O’Grady, Y Gymdeithas Strôc, Uned 8, Cae Gwyrdd, Parc Busnes Greenmeadow Springs, Tongwynlais, Caerdydd, CF15 7AB. Rhowch eich enw llawn a ‘Cyngres Strôc DU, Cymru’ ar gefn y siec.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni:

  • Post: Matthew O’Grady, Y Gymdeithas Strôc, Uned 8, Cae Gwyrdd, Parc Busnes Greenmeadow Springs, Tongwynlais, Caerdydd, CF15 7AB
  • Ffôn: 029 2052 4407
  • E-bost: info@strokeassembly.org.uk
Content tagging
Region
Send confirmation emails to attendees?
Yes

Share

Subscribe to RSS - Wales