Barry Cafe on the seaside boardwalk

Rydym wedi ymrwymo i barhau â’n gwaith cymunedol yng Nghymru.

Diolch i geisiadau llwyddiannus am gyllid gan y Grŵp Gweithredu ar gyfer Strôc yng Nghymru a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae’n bleser gennym ddweud y bydd prosiect tair blynedd newydd o’r enw Camau Nesaf yn dechrau ar 1 Ebrill 2022, a fydd yn adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd yn dilyn y prosiect Camau Cymunedol Strôc.

Bydd y prosiect Camau Nesaf yn canolbwyntio ar wella’r rhwydwaith cymorth cymunedol presennol ar gyfer goroeswyr strôc a gofalwyr ledled Cymru.

Bydd ein Swyddog Camau Nesaf yn sefydlu gweithgareddau grŵp, wedi'u cynllunio i ddod â phobl sydd wedi'u heffeithio gan strôc at ei gilydd i rannu profiadau, dysgu sgiliau newydd/ailddarganfod hen rai, adennill hyder ac ailgysylltu â bywyd cymunedol. Byddant hefyd yn gweithio gyda phartneriaid sefydledig, yn ogystal â nodi rhai newydd, i ddarparu gweithgareddau yn seiliedig ar yr anghenion a nodwyd ar gyfer ein buddiolwyr.

Bydd gweithgareddau'n cefnogi adferiad corfforol, emosiynol a gwybyddol, gan hyrwyddo gwelliant ar draws ystod o feysydd, gan gynnwys cryfder corfforol, deheurwydd, cydbwysedd, symudiad, lleferydd a chyfathrebu, iechyd emosiynol a llesiant. Bydd gweithgareddau'n cael eu cynnig gan ddefnyddio cyfuniad o gefnogaeth wyneb i wyneb ac ar-lein.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â BusinessSupportWales@stroke.org.uk.

Gallwch nawr gofrestru a chymryd rhan yn nigwyddiadau rhaglen y prosiect Camau Nesaf.


We’re committed to continuing our community work in Wales.

Thanks to successful funding applications from the Stroke Implementation Group in Wales and the National Lottery’s Community Fund, we’re delighted to say that a new, three-year project called the Next Steps project will start on 1 April 2022, building on our learnings from the Stroke Community Steps project.

The Next Steps project will focus on enhancing the current community-based support network for stroke survivors and carers across Wales.

Ours Next Steps Officer will be setting up group-based activities, designed to bring together people affected by stroke to share experiences, learn new skills/rediscover old ones, recover confidence and re-engage in community life. They’ll also be working with established partners as well as identifying new ones to provide activities based on the identified needs of beneficiaries.

Activities will support physical, emotional and cognitive recovery, promoting improvement across a range of areas, including physical strength, dexterity, balance, movement, speech and communication, emotional health and wellbeing. Activities will be offered using a combination of face-2-face and online support.

For further information, please contact BusinessSupportWales@stroke.org.uk.

You can now sign up and take part in Next Steps programme events:

Eich manylion / Your details    

Prif Iaith / Primary language
Ydych chi'n oroeswr strôc neu'n ofalwr? / Are you a stroke survivor or a carer?

Caniatâd i gadw mewn cysylltiad / Consent to staying in touch

Ymunwch â ni i gefnogi miloedd o bobl a theuluoedd sydd wedi’u heffeithio gan strôc ledled y DU. Byddem wrth ein bodd yn anfon gwybodaeth atoch am y gwahaniaeth y gallwch chi ei wneud i’r teuluoedd hyn drwy ymgyrchu, gwirfoddoli, cyfrannu a chodi arian.
 

Join us in supporting thousands of people and families affected by stroke across the UK. We’d love to send you information about the difference you can make to these families through campaigning, volunteering, donating and fundraising.

Sut hoffech chi glywed gennym ni? / How would you like to hear from us? *

Eich preifatrwydd yw ein blaenoriaeth. Rydym yn addo cadw eich manylion yn ddiogel ac ni fyddwn byth yn eu gwerthu. Byddwn hefyd yn cadw mewn cysylltiad drwy’r post ynghylch sut y gallwn barhau i’ch cefnogi, a chyfleoedd i chi ein cefnogi ni. Os hoffech chi newid y ffordd rydych chi'n clywed gennym ni, ffoniwch 0300 3300 740 neu e-bostiwch supporter.relations@stroke.org.uk. Mae sut rydym yn diogelu ac yn defnyddio eich data personol wedi’i nodi yn ein polisi preifatrwydd.
 

Your privacy is our priority. We promise to keep your details safe and will never sell them. We will also keep in touch by post about how we can continue to support you, and opportunities to support us. If you would like to change the way you hear from us, just call 0300 3300 740 or email supportercare@stroke.org.uk. How we protect and use your personal data is set out in our privacy policy.