Ein gwasanaethau yng Nghymru

Yng Nghymru mae tua 7,000 o bobl bob blwyddyn yn cael strôc, tra bod bron i 65,000 o bobl yn byw gydag effeithiau tymor hir stôc.

Mae ein Gwasanaeth Gwella ar ôl Strôc yn wasanaeth hyblyg ac wedi ei deilwra, wedi ei gynllunio i roi cymorth i’r rhai sydd wedi goroesi strôc, eu teuluoedd a’u gofalwyr gyda’r broses o wella ar ôl strôc. 

Cymorth yn eich ardal chi

Gallwch ddod o hyd i wasanaethau cefnogi a grwpiau cymdeithasol  ar gyfer pobl sydd wedi eu heffeithio gan strôc yn eich ardal chi gan ddefnyddio ein gwasanaeth chwilio drwy god post. 

Gweithio i wella gofal strôc yng Nghymru

Rydym yn ymgyrchu’n weithgar i wella gwasanaethau i’r rhai sydd wedi goroesi strôc, a’u gofalwyr, yn ogystal â gwell ddulliau atal, adnabod a thrin strôc. Rydym yn gweithio gyda gwleidyddion pob plaid i sicrhau bod strôc yn parhau i fod yn uchel ar agenda Llywodraeth Cymru. Rydym yn cyfathrebu barn y rhai sydd wedi goroesi strôc, a’u gofalwyr, i wneuthurwyr polisi, y GIG a llywodraeth leol yng Nghymru.

Gallwch chi helpu i gefnogi ein gweithgaredd ymgyrchu yng Nghymru drwy gofrestru gyda’n Rhwydwaith Ymgyrchoedd.

Cynllun Cyflawni Strôc

Cyhoeddwyd y Cynllun Cyflawni Strôc gan Lywodraeth Cymru yn Chwefror 2017. Mae’r Cynllun yn anelu at ddarparu fframwaith gweithredu ar strôc ar gyfer byrddau iechyd a’u partneriaid ac mae’n cynnwys ystod o weithredoedd i wella dulliau o atal strôc a thriniaeth yng Nghymru.

Byddwn yn monitro datblygiad ar y Cynllun Cyflawni Strôc yng Nghymru ac yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y weledigaeth ynddo yn cael ei gwireddu.

Grŵp Traws Bleidiol ar Strôc

Rydym yn darparu’r ysgrifenyddiaeth i’r Grŵp trawsbleidiol ar Strôc yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae’r Grŵp, a gaiff ei gadeirio gan Dr Dai Lloyd AC, yn darparu gwybodaeth arbenigol i Aelodau’r Cynulliad o bob plaid wleidyddol i gefnogi cyflwyno gwasanaethau strôc dosbarth cyntaf yng Nghymru. 

Ein gwaith codi arian yng Nghymru

Mae Tîm Codi Arian Cymru yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys ein teithiau cerdded noddedig Camu allan dros Strôc poblogaidd ac ysbrydoledig iawn. Neu os oes well gennych redeg, mae ein rasus addunedu 5K yn berffaith ar gyfer rhedwyr newydd a phrofiadol.

Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau her trwy gydol y flwyddyn sy’n cynnwys popeth o’n her tîm ‘It’s a knockout’ i baragleidio tandem, felly ewch i’n tudalen  Facebook i gael rhagor o wybodaeth am yr holl ddigwyddiadau sydd gennym ar y gweill.

Os ydych yn gweithio ar gyfer busnes lleol neu’n aelod o grŵp lleol ac yn hoffi codi arian i elusen, hoffem glywed gennych i drafod beth allwn ni ei gynnig i chi yn gyfnewid i’ch partneriaeth elusen gyda ni.

Gallwn hefyd ddarparu cymorth proffesiynol llawn, deunyddiau codi arian a chyngor, os ydych yn cynllunio codi eich digwyddiad codi arian eich hunan i’n helpu ni.

Cysylltwch â ni heddiw i helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i’r rhai sydd wedi goroesi strôc a’u teuluoedd sy’n byw yn eich cymuned leol. 

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad ein swyddfa yng Nghymru:

Tŷ Cennydd
Stryd y Castell
Caerffili
CF83 1NZ

Ffôn: 029 2052 4400

Mae gennym hefyd swyddfa yng Ngogledd Cymru yn Llanelwy:

Cymdeithas Strôc
Uned 17
Ffordd Richard Davies
Parc Busnes Llanelwy
Llanelwy
LL17 0LJ

Ffôn: 01745 508 524

Gallwch ein dilyn ar Twitter @StrokeWales a hoffi ein tudalen Facebook.

Share