Community Steps is all about helping stroke survivors to become more active in their community so that they feel less isolated and can make a better recovery. It will run from 2018 to 2022.

The four year project, funded by the Big Lottery Fund, will build a stronger network of stroke survivors across Wales.

‘A fifth of survivors feel that the emotional impact of stroke was hard to deal with. So we want to help them to grow in confidence so that they can create stroke-friendly communities and gain support from each other. ‘They will have the chance to volunteer and help those who’ve recently had a stroke – as they are the experts.’
Llinos Wyn Parry, Head of Stroke Support for Mid and North Wales

2.1% of the Welsh population are stroke survivors. It’s a sudden event which can turn your life upside down and almost half of survivors across the UK say that they feel abandoned after they leave hospital.

However, with support, people can make a good recovery.

For more information about Community Steps, please call 01745 508531 or email CommunityStepsWales@stroke.org.uk

Camau Cymunedol

Nod Camau Cymunedol yw rhoi’r gefnogaeth i oroeswyr strôc allu ddod yn fwy gweithredol yn eu cymuned er mwyn iddynt deimlo’n llai ynysig ac felly yn parhau i wella. Bydd yn rhedeg o 2018 i 2022.

Bydd y prosiect pedair blynedd, wedi ei hariannu gan y Gronfa Loteri Fawr, yn adeiladu rhwydwaith cryfach o oroeswyr strôc ledled Cymru.

“Mae un allan o bump o oroeswyr yn teimlo bod effaith emosiynol strôc wedi bod yn anodd delio gyda. Rydym felly eisiau helpu iddynt ddod yn fwy hyderus er mwyn gallu creu cymunedau cyfeillgar ymhlith pobl sydd wedi eu heffeithio gan strôc a chynnig cefnogaeth i’w gilydd. “Byddent yn cael y cyfle i wirfoddoli a helpu’r rhai sydd wedi cael strôc yn fwy diweddar, gan mai nhw yw’r arbenigwyr.”
Llinos Wyn Parry, Pennaeth Cefnogaeth Strôc i ganolbarth a gogledd Cymru

Mae 2.1% o boblogaeth Cymru yn oroeswyr strôc. Mae’n ddigwyddiad sy’n dod heb rybudd ac yn gallu troi eich bywyd ar ei ben. Mae bron i hanner o oroeswyr strôc dros Brydain yn dweud eu bod yn teimlo nad oedd neb yn cynnig cefnogaeth iddynt ar ôl gadael yr ysbyty.

Ond gyda chefnogaeth, mae pobl yn gallu gwella.

Am fwy o wybodaeth am Gamau Cymunedol, ffoniwch 01745 508531 neu e-bostiwch CommunityStepsWales@stroke.org.uk

Share